Om CVGeneratorn

CVGeneratorn fakta och historik

CVGeneratorn vilar på DiSC-teorin av Phd William Maulton Marston och är den internationellt den mest använda modellen i världen för att göra personprofils analyser. Bakom CVGereratorn står PulsAnalys AB som garant för kvalitet och support.​DiSC-teorin är validerad internationellt och har en träffsäkerhet på upptill 87,2%.

Historik och fakta

CVGeneratorn bygger i första hand på Dr. William Moulton Marstons grundteorier avseende det mänskliga normalbeteendet hos friska personer (publicerat 1928; The Emotions of Normal People).

I dag åskådliggörs Marstons teorier bland annat i en modell bestående av fyra faktorstaplar. De har fått följande, vedertagna termer:
William_Moulton_Marston_01

Dominance

Influence

Steadiness

Conscientiousness

Marston beskriver att människor lär sig och väljer attityd och beteende i förhållande till den miljö/omgivning de verkar i.
I sin forskning av mänskliga beteenden angav han omgivningen, eller miljön, som antagonistisk (konkurrerande/fientlig) eller gynnsam (vänlig/tillmötesgående). De observerade beteendena kan vara huvudsakligen aktiva eller återhållsamma beroende på hur personen upplever sin omgivning.

Människor kan visserligen anta samtliga dimensioner vid olika tidpunkter, men över tid tenderar vi ändå att särskilt framhäva vissa beteendeformer/grundbeteenden och lägga mindre vikt vid andra.
Detta mönster ansågs ursprungligen vara baserat både på medfödda egenskaper och inlärda handlingsmönster. Vi har inte bara en viss genetisk förprogrammering och en förmåga att lära oss vissa beteenden, utan vi är även känsliga för hur vi påverkar andra och vad de tycker om oss och vårt sätt att handla i olika situationer.

Marston hävdar att människor utvecklar och lär sig olika handlingsmönster, att människor har olika egenskaper och att detta påverkar hur de hanterar olika arbetssituationer.
Det kan vara rimligt att anta att vi, även om vi kan uppvisa alla dessa fyra dimensioner/faktorer vid en eller annan tidpunkt, utvecklar en livsstil, som särskilt framhäver vissa beteendeformer men lägger mindre vikt vid andra.

Genom att använda dessa ytterlighetspunkter framträder fyra typiska samspel, eller beteendemönster, mellan personen ifråga och omgivningen.

Marston gör därefter antagandet att alla mentalt friska människor bär på dessa fyra faktorer, men i olika grad och proportion. I sin forskning och i analysen för faktorerna DISC utgick hans antaganden från en antagonistisk miljö för faktorerna D och C medan för faktorerna I och S rådde en vänlig miljö.

Marston menar även att en omvänd miljö kan vara gällande för respektive faktor och att man i varje återkopplingssituation måste säkerställa detta med individens upplevelse av miljö/situation.

Denna grundforskning hänför sig till tidigt 1930-tal. Tillsammans med bland andra Carl Gustav Jungs teorier, vilka till väsentliga delar harmonierar med Marstons, har dessa sedan början av 1960-talet fått ligga till grund för översättningar till ett antal för marknaden utvecklade personprofilsprogram.

Många av dessa används idag över hela världen och med olika namn. Det internationella DISC- språket är en vanlig samlingsbenämning för dessa olika system och program på grund av deras gemensamma drag, snarlika teorier, uppbyggnad och grafiska framställningar.

Angreppssättet i DISC går idag att återfinna i nutida studier av organisatoriska beteenden i USA och benämns då OMB – Organisational Behavioural Management. Där redovisas att människor tenderar att oftare välja beteenden och anpassa sig till beteende mönster utifrån den respons, positiv eller negativ, de får från omgivningen där de verkar och lever. Man framhåller här att vi styrs mer av denna respons än vad andra säger till oss att göra och vad vi/andra anser att vi har för personliga egenskaper.

PulsAnalys verktyget lanserades 1997 i Sverige och har under åren utvecklats och anpassats i takt med den internationella utvecklingen och tolkning av DISC-teorin in i 2000-talet. I dag finns Pulsanalyssystemet som en webbapplikation där all administration och användandet av de olika ingående verktygen sker.